Sme firma, ktorá sa zaoberá výrobou kvalitných ovocných a hroznových vín. Nadväzujeme v nej na tradície našich predkov, ktoré prepájame s novými poznatkami a modernou technológiou. Spojenie invenčného myslenia a túžby zdokonaľovať sa v tom, čo robíme, nás neustále posúva vpred.

Ponúkame našim zákazníkom možnosť ochutnať ovocné a hroznové vína, ktoré svojim unikátnym senzorickým profilom otvárajú nové nevšedné chuťové zážitky.

Sídlime v srdci slovenského vinohradníctva a vinárstva, v meste Modra, priamo oproti modranskej historickej dominante, Hornej bráne, ktorá je vyobrazená na našich etiketách. V minulosti bola súčasťou mestského opevnenia, ktoré naďalej obklopuje a chráni vinárstvo Pereg.

Sila, z ktorej čerpáme, je sčasti ukrytá i v historickom význame nášho mena.

Ústrednou postavou vinárskeho úradu bol v minulosti viničný richtár, nazývaný Pereg.

Každé vinohradnícke mesto, kde sa vinič pestoval a kde sa vyrábalo víno, malo svojho Perega.

V našom ponímaní bol súčasne technológom, agrotechnikom, riadil práce vo viniciach a vykonával viničné právo.

Zastrešoval to, o čo sa dnes i my snažíme, o poctivý a zodpovedný prístup k práci.

EOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE INTERNETOVÝ OBCHOD www.pereg.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na portáli www.pereg.sk je:

Obchodné meno: spoločnosť PEREG, spol. s r.o.

so sídlom: Koreňová 16, 851 10 Bratislava – Jarovce

prevádzka: Štúrova 119, 900 01 Modra

IČO: 31 351 387

Zapísaná:  v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13364/B

DIČ: 2020360540

IČ DPH:  SK2020360540

tel.: 0919777444

e-mail:  pereg@pereg.sk

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporitelňa: 0019242886 / 0900

IBAN: SK5809000000000019242886

SWIFT: BIC: GIBASKBX


Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

e-mail: info@soi.sk

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Svätoplukova 50, 903 01 Senec

tel. č. 02/459 26 213, 02/459 26 212

e-mail: Riaditel.SC@svps.sk

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava

Polianky 8, 841 01 Bratislava

tel. č. 02/644 61 206 – 210

e-mail: Riaditel.BA@svps.sk


 

Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie pod pojmom:

Predávajúci – spoločnosť PEREG, spol. s r.o., so sídlom Koreňová 16, 851 10 Bratislava – Jarovce, IČO: 31 351 387,

Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu t.j. výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie s využitím webového sídla Predávajúceho.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na portáli www.pereg.sk

Objednávka je úkon Kupujúceho uskutočnený pri kúpe Tovaru cez E-shoo, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho kúpiť Tovar v E–shope.

Tovar – všetky produkty zverejnené na portáli www.pereg.sk v časti „Naše Vína“, pričom predovšetkým ide o fľašové hroznové a ovocné vína.


Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré vyplývajú zo zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na portáli www.pereg.sk.

Kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje, že sa s obchodnými a dodacími podmienkami vyhlásenými predávajúcim riadne oboznámil.

Obchodné a dodacie podmienky sú pre obe zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

 

I. Podmienka 18 rokov

Nápojový portál www.pereg.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov, nakoľko položky uvedené na portáli obsahujú alkohol. Návštevník, ktorý nedosiahol 18  rokov nie je oprávnený nakupovať produkty predávajúceho, ktorými sú alkoholické nápoje a musí stránku opustiť. V prípade pochybností o veku kupujúceho, je kupujúci alkoholického nápoja povinný preukázať predávajúcemu alebo dopravcovi (kuriérovi), že dosiahol vek 18 rokov, inak je predávajúci alebo dopravca (kuriér) povinný odoprieť dodanie tovaru.

 

II. Predmet objednávky a postup jej vytvorenia

 Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na stránke www.pereg.sk v časti „Naše Vína“, kde sú zároveň uvedené hlavné vlastnosti tovaru a cena tovaru vrátane DPH pri každom jednotlivom tovare. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho Objednávkou cez E- shop, a to za kúpnu cenu platnú v čase objednania Tovaru.

Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka s vytvorením zákazníckeho konta.

Celková cena tovaru vrátane DPH a vrátane nákladov na dopravu je zobrazená v časti nákupného košíka pri vytváraní objednávky. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.

Doručením potvrdenia prijatia objednávky sa zmluva považuje za uzavretú.

Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom súhlasom s týmito VOP vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), emailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky.

 

III. Zasielané množstvo

Minimálne množstvo pre platnú objednávku je 6 fliaš a ďalej násobky šiestich. Posielame len ucelené kartóny. Hodnota balného a cena prepravy v prípade objednávky nad 36,- EUR a zároveň objednávky minimálne jedného uceleného kartónu ide na vrub predávajúceho.

Ak spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru, ako je aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop neumožní vytvoriť objednávku.

 

IV. Termín expedície tovaru

 Kupujúci si môže zvoliť nasledujúce spôsoby dodania tovaru:

 • osobný odber
 • prostredníctvom kuriéra

Pokiaľ je tovar na sklade a Vaša objednávka sa v systéme objaví do 17:00 hod, bude expedovaná v nasledujúci pracovný deň, ak je zvolená úhrada ceny dobierkou. V ostatných prípadoch úhrady  ceny bude objednaný tovar expedovaný v nasledujúci pracovný deň po úhrade ceny objednaného tovaru. Snažíme sa o individuálny prístup a po vzájomnej dohode je možný termín dodania tovaru upraviť.

Pri osobnom odbere bude objednaný tovar pripravený na prevzatie pre kupujúceho na prevádzke predávajúceho v nasledujúci deň po odoslaní objednávky, ak je tovar na sklade a Vaša objednávka sa v systéme objaví do 17:00 hod.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar za podmienky, že objednaný tovar je na sklade, vždy najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa objednania tovaru, ak je zvolená úhrada ceny dobierkou, a do 5 pracovných dní odo dňa úhrady ceny objednaného tovaru, ak je zvolená úhrada ceny prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platobnou kartou.

 

V. Storno objednávky uskutočnené kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ

Objednávku je možné bezplatne stornovať do 8:00 hod. nasledujúceho dňa od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť základné informácie o nej (číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho a pod.) do predmetu „STORNO OBJEDNÁVKY“

V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške 15 € a úhradu dopravných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.

 

VI. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok. Objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ:

 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou a za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.

 

VII. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • v objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar.
 • bezprostredne pri dodaní Tovaru skontrolovať Tovar, jeho obal, počet balíkov, neporušenosť pásky cez balík. V prípade ak Kupujúci zistí nedostatok (nar. Tovar alebo obal Tovaru je poškodený alebo nekompletný) je povinný oznámiť túto skutočnosť dopravcovi a spísať záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu o poškodení Tovaru môže Kupujúci odmietnuť prevziať Tovar, ktorý je vadný, alebo môže Tovar prevziať a následne si voči Predávajúcemu uplatniť reklamáciu Tovaru. V prípade, ak Kupujúci zistí vadu Tovaru po jeho prevzatí, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaní protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru.
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

 

VIII. Spôsob platby

 • V hotovosti pri osobnom odbere tovaru,
 • Dobierkou pri prevzatí tovaru,
 • Platba kartou alebo platobnými tlačidlami

 

V prípade, ak kupujúci zvolí ako spôsob úhrady ceny prevod na bankový účet predávajúceho alebo platbu kartou, je povinný cenu tovaru uhradiť predávajúcemu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky.

 

IX. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

 V zmysle § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (Zákon č.  102/2014 Z. z.) ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

 

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom keď:

 • Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,
 • v prípade ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný
 • ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus
 • ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

 1. písomne na adrese prevádzky predávajúceho alebo
 2. e-mailom na adrese pereg@pereg.sk

 

Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie dostupný na stiahnutie TU.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu prevádzky predávajúceho alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil povahu, vlastnosti a funkčnosť tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe.

Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

X. Reklamácie uplatnené spotrebiteľom – Reklamačný poriadok

Spotrebiteľ ako kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na zakúpenom tovare. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

Právo na reklamáciu vady, ktorú má tovar pri prevzatí alebo po čase od prevzatia, je spotrebiteľ povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak spotrebiteľ neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne.

Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite alebo množstve, má nárok na bezplatnú opravu tovaru (za podmienky že oprava tovaru je možná), výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy), resp. primeranú zľavu z ceny, a to za podmienok a v súlade s ust. § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru v prípade, ak právo na ich náhradu neoznámi predávajúcemu najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Reklamácie (ako aj prípadné sťažnosti alebo iné podnety kupujúceho – spotrebiteľa) môžu byť uplatnené:

 • e-mailom (pereg@pereg.sk)
 • poštou (PEREG, spol. s r.o., Štúrová 119, 900 01 Modra 1)
 • osobne na prevádzke predávajúceho (PEREG, spol. s r.o., Štúrová 119, 900 01 Modra 1)

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť predávajúcemu pokladničný alebo iný účtovný (daňový) doklad o jeho kúpe, prípadne iné doklady, vyžiadané podľa potreby predávajúcim, z ktorých je nepochybne zrejmé, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a že záručná doba poskytnutá predávajúcim na reklamáciu jeho vady ešte neuplynula. Spotrebiteľ je zároveň povinný predložiť alebo doručiť predávajúcemu pri uplatnení reklamácie alebo bezodkladne po jej uplatnení reklamovaný tovar, v opačnom prípade nebude môcť predávajúci posúdiť oprávnenosť reklamácie a vyhodnotí ju ako neoprávnenú.

 

Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť kupujúceho – spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv kupujúci – spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci – spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomná výzva na prevzatie plnenia,
 • odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci – spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa kupujúceho – spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.

Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len naodborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho – spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci poskytne kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci – spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné kupujúceho spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré spotrebiteľ vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby, alebo ak spotrebiteľ pri reklamácií, alebo bezodkladne po jej uplatnené, nepredložil predávajúcemu reklamovaný tovar, resp. nepreukázal existenciu vady iným dôveryhodným spôsobom.

XI. Odporučenie predávajúceho pre kupujúceho

 Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania nafľašovaného vína. Fľašované vína skladujte v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na kvalitu vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota skladovania by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 12°C – 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné vady.

 

XII. Záruka

Na každý predávaný tovar v prípade zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

 

XIII. Ceny 

Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny tovaru uvedené na stránkach sú vrátane DPH. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. K cene objednaného tovaru bude pripočítaná cena dopravy tovaru kupujúcemu. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú uhradením dobierky alebo pripísaním na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

XIV. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na pereg@pereg.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

 

XV. Záverečné ustanovenia

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ust. § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť tieto podmienky.

 

V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, najmä práva a povinnosti neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými a dodacími podmienkami, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

V prípade, ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, najmä práva a povinnosti neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými a dodacími podmienkami, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Tieto podmienky sú platné a účinné od 20.5.2018.

PEREG, spol. s r.o. 

sídlo: Koreňová 16, 851 10 Bratislava – Jarovce, IČO: 31 351 387

 

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)v súlade s  ust.  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Vážení zákazníci,

týmto dokumentom si Vás dovoľujeme informovať o Vašich právach a iných dôležitých informáciách o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, preto k ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

OBSAH:

I.Informácie o prevádzkovateľovi, ktorým je naša spoločnosť

II.Informácie, kto je za našu spoločnosť zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, na ktorú sa môžete obrátiť

III. Informácie, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje

IV.Aké osobné údaje spracúvame

V.Právny základ spracúvania osobných údajov

VI.Dotknuté osoby

VII. Doba spracúvania osobných údajov

VIII. Príjemcovia osobných údajov

IX.Ďalšie informácie

X.Informácie o Vašich právach

XI.Cookies

XII. Facebook plugin

XIII. Instagram plugin

 

I. INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI, KTORÝM JE NAŠA SPOLOČNOSŤ

 1. Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: PEREG, spol. s r.o. 

sídlo: Koreňová 16, 851 10 Bratislava – Jarovce

IČO: 31 351 387

Email:  pereg@pereg.sk

Telefón: 0919777444

(ďalej ako Prevádzkovateľ)

 

II. INFORMÁCIE O ZODPOVEDNEJ OSOBE

 1. Dotknuté osoby sa môžu priamo obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) na našu zodpovednú osobu:

advokátska kancelária

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., IČO: 47 237 406, sídlo Kmeťova 26, Košice:

JUDr. Lukáš Labaš, email: labas@azariova.sk, tel.: 0908 177 710

JUDr. Róbert Ružbašán, email: ruzbasan@azariova.sk, tel.: 0918 377 660

(ďalej ako „Zodpovedná osoba“).

 

 

III. ÚČEL SPRACOVANIA

 1. Spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

a) plnenie zmluvných povinností uzatvorenie zmluvy, napr. kúpna zmluva a súvisiacich záväzkov a práv z kúpnej zmluvy (dodanie tovaru, uplatnenie si práv spotrebiteľa a pod.) medzi Vami a nami vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako kupujúcim a našou spoločnosťou ako predávajúcim. Pri objednávke sú vyžadované údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky a dodanie tovaru. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie z kúpnej zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť.

b)priamy marketing – zasielanie e-mailov s našimi marketingovými ponukami alebo novinkami – voči použitiu Vašich osobných údajov na priamy marketing môžte kedykoľvek namietať, čoho dôsledkom bude, že Vaše osobné údaje bezodkladne prestaneme používať na účely priameho marketingu

 

IV. SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Spracúvame Vaše nasledovné údaje: Meno a priezvisko, bydlisko, miesto doručenia, e-mail, telefonický kontakt.

 

 

V. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovného právneho základu:

 

 • právny základ pre plnenie kúpnej zmluvy: podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – plnenie zo zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a našou spoločnosťou ako predávajúcim

 

 • právny základ pre priamy marketing: oprávnený záujem: podľa ustanovenia §13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – je založený na oprávnenom záujme našej spoločnosti na poskytovaní priameho marketingu

 

VI. DOTKNUTÉ OSOBY

 1. Dotknuté osoby: každá osoba, ktorá uzatvorila s Prevádzkovateľom kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového E- shopu Prevádzkovateľa

 

VII. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Doba spracúvania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže
 2. V prípade, ak spracúvame údaje na základe Vášho súhlasu, je doba spracúvania uvádzaná v súhlase.

 

VIII. PRÍJEMCOVIA VAŠIC OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Príjemcovia Vašich osobných údajov: prevádzkovateľ, osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru na základe zmluvy, osoby zaisťujúce služby prevádzkovania E-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním E–shopu, osoby zaisťujúce marketingové služby pre našu spoločnosť

 

IX. ĎALŠIE INFORMÁCIE

 1. Nebudeme uskutočňovať prenos uvedených osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 2. Poskytnutie osobných údajov zo strany zákazníka je zmluvnou požiadavkou, ak sú tieto potrebné pre plnenie zmluvných povinností. Zákazník nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale tieto údaje prevádzkovateľ potrebuje k uzavretiu a plneniu zmluvy. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na  súhlase,  zákazník má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 3. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke pereg.sk.

 

X. INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH

 1. PRÁVO NA INFORMÁCIE: Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.
 2. PRÁVO NA PRÍSTUP: Máte právo na prístup k svojim údajom. Na základe Vašej žiadosti Vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Vás ako dotknutej osoby. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov.
 3. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Žiadosť vybavíme bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Vám, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Sme povinní písomne vybaviť Vašu žiadosť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 4. PRÁVO NA OPRAVU: Máte právo na opravu osobných údajov, pokiaľ by sme o Vás evidovali nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Opravu, prípadne doplnenie osobných údajov, vykonáme bez zbytočného odkladu po tom, čo nás o to požiadate.
 5. PRÁVO NA VYMAZANIE: Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Toto právo by ste nemali v prípade, že je ich spracúvanie potrebné:
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. Ak požiadate o výmaz osobných údajov, tento výmaz osobných údajov vykonáme na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po jej doručení, ak nie je daný zákonný dôvod na nevymazanie.
 2. PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SÚHLAS: V prípadoch, kedy poskytujete osobné údaje na základe Vášho súhlasu, my od Vás nemôžeme súhlas vyžadovať. Nemáte žiadnu povinnosť nám súhlas na spracovanie Vašich OÚ udeliť. Ak ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov udelili, môžete ho kedykoľvek odvolať.
 3. Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 1. Pokiaľ požiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, nebudeme môcť s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez Vášho súhlasu. Budete nami informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 2. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ: Máte právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo žiadať prenesenie týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 3. PRÁVO NA NAMIETANIE: Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, vrátanie profilovania. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Môžete namietať spracúvanie poskytnutých osobných údajov na základe právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 4. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Svoj nesúhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel priameho marketingu vyjadrite zakliknutím políčka prostredníctvom internetového obchodu www.pereg.sk.
 5. PRÁVO PODAŤ NÁVRH ÚRADU: Máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 

XI. COOKIES

 1. Webová stránka nášho  internetového obchodu používa „cookies“.
 2. Cookies sú súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.
 3. Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám.
 4. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

 

 

XII. FACEBOOK PLUGIN

 1. Naša webová stránka obsahuje plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď   nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.
 2. Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využívania a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/
 3. Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

XIII. INSTAGRAM PLUGIN

 1. Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Instagram (vlastnenou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Instagramu na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Instagrame. Instagram je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Instagrame, Instagram zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď   nie ste prihlásení, Instagram môže získať informácie o IP adrese.
 2. Chceme zdôrazniť, že Instagram nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využívania a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Instagram, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Instagram, odporúčame priamy kontakt s Instagramom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc[1]=Centrum%20soukrom%C3%AD%20a%C2%A0bezpe%C4%8Dnosti
 3. Pokiaľ si neprajete, aby Instagram mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Instagrame.

Prihlásiť do účtu

Ste už náš zakazník?

Invaild email address.

6 alebo viac znakov, písmen alebo čísiel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Vaše osobné údaje nebudú zverejnené tretím stranám.