Ochrana osobných údajov

PEREG, spol. s r.o. 

sídlo: Koreňová 16, 851 10 Bratislava – Jarovce, IČO: 31 351 387

 

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)v súlade s  ust.  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Vážení zákazníci,

týmto dokumentom si Vás dovoľujeme informovať o Vašich právach a iných dôležitých informáciách o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, preto k ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

OBSAH:

I.Informácie o prevádzkovateľovi, ktorým je naša spoločnosť

II.Informácie, kto je za našu spoločnosť zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, na ktorú sa môžete obrátiť

III. Informácie, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje

IV.Aké osobné údaje spracúvame

V.Právny základ spracúvania osobných údajov

VI.Dotknuté osoby

VII. Doba spracúvania osobných údajov

VIII. Príjemcovia osobných údajov

IX.Ďalšie informácie

X.Informácie o Vašich právach

XI.Cookies

XII. Facebook plugin

XIII. Instagram plugin

 

I. INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI, KTORÝM JE NAŠA SPOLOČNOSŤ

 1. Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: PEREG, spol. s r.o. 

sídlo: Koreňová 16, 851 10 Bratislava – Jarovce

IČO: 31 351 387

Email:  pereg@pereg.sk

Telefón: 0919777444

(ďalej ako Prevádzkovateľ)

 

II. INFORMÁCIE O ZODPOVEDNEJ OSOBE

 1. Dotknuté osoby sa môžu priamo obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) na našu zodpovednú osobu:

advokátska kancelária

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., IČO: 47 237 406, sídlo Kmeťova 26, Košice:

JUDr. Lukáš Labaš, email: labas@azariova.sk, tel.: 0908 177 710

JUDr. Róbert Ružbašán, email: ruzbasan@azariova.sk, tel.: 0918 377 660

(ďalej ako „Zodpovedná osoba“).

 

 

III. ÚČEL SPRACOVANIA

 1. Spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

a) plnenie zmluvných povinností – uzatvorenie zmluvy, napr. kúpna zmluva a súvisiacich záväzkov a práv z kúpnej zmluvy (dodanie tovaru, uplatnenie si práv spotrebiteľa a pod.) medzi Vami a nami vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako kupujúcim a našou spoločnosťou ako predávajúcim. Pri objednávke sú vyžadované údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky a dodanie tovaru. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie z kúpnej zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť.

b)priamy marketing – zasielanie e-mailov s našimi marketingovými ponukami alebo novinkami – voči použitiu Vašich osobných údajov na priamy marketing môžte kedykoľvek namietať, čoho dôsledkom bude, že Vaše osobné údaje bezodkladne prestaneme používať na účely priameho marketingu

 

IV. SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Spracúvame Vaše nasledovné údaje: Meno a priezvisko, bydlisko, miesto doručenia, e-mail, telefonický kontakt.

 

 

V. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovného právneho základu:

 

 • právny základ pre plnenie kúpnej zmluvy: podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – plnenie zo zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a našou spoločnosťou ako predávajúcim

 

 • právny základ pre priamy marketing: oprávnený záujem: podľa ustanovenia §13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – je založený na oprávnenom záujme našej spoločnosti na poskytovaní priameho marketingu

 

VI. DOTKNUTÉ OSOBY

 1. Dotknuté osoby: každá osoba, ktorá uzatvorila s Prevádzkovateľom kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového E- shopu Prevádzkovateľa

 

VII. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Doba spracúvania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže
 2. V prípade, ak spracúvame údaje na základe Vášho súhlasu, je doba spracúvania uvádzaná v súhlase.

 

VIII. PRÍJEMCOVIA VAŠIC OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Príjemcovia Vašich osobných údajov: prevádzkovateľ, osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru na základe zmluvy, osoby zaisťujúce služby prevádzkovania E-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním E–shopu, osoby zaisťujúce marketingové služby pre našu spoločnosť

 

IX. ĎALŠIE INFORMÁCIE

 1. Nebudeme uskutočňovať prenos uvedených osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 2. Poskytnutie osobných údajov zo strany zákazníka je zmluvnou požiadavkou, ak sú tieto potrebné pre plnenie zmluvných povinností. Zákazník nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale tieto údaje prevádzkovateľ potrebuje k uzavretiu a plneniu zmluvy. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na  súhlase,  zákazník má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 3. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke pereg.sk.

 

X. INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH

 1. PRÁVO NA INFORMÁCIE: Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.
 2. PRÁVO NA PRÍSTUP: Máte právo na prístup k svojim údajom. Na základe Vašej žiadosti Vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Vás ako dotknutej osoby. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov.
 3. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Žiadosť vybavíme bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Vám, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Sme povinní písomne vybaviť Vašu žiadosť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 4. PRÁVO NA OPRAVU: Máte právo na opravu osobných údajov, pokiaľ by sme o Vás evidovali nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Opravu, prípadne doplnenie osobných údajov, vykonáme bez zbytočného odkladu po tom, čo nás o to požiadate.
 5. PRÁVO NA VYMAZANIE: Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Toto právo by ste nemali v prípade, že je ich spracúvanie potrebné:
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. Ak požiadate o výmaz osobných údajov, tento výmaz osobných údajov vykonáme na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po jej doručení, ak nie je daný zákonný dôvod na nevymazanie.
 2. PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SÚHLAS: V prípadoch, kedy poskytujete osobné údaje na základe Vášho súhlasu, my od Vás nemôžeme súhlas vyžadovať. Nemáte žiadnu povinnosť nám súhlas na spracovanie Vašich OÚ udeliť. Ak ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov udelili, môžete ho kedykoľvek odvolať.
 3. Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 1. Pokiaľ požiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, nebudeme môcť s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez Vášho súhlasu. Budete nami informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 2. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ: Máte právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo žiadať prenesenie týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 3. PRÁVO NA NAMIETANIE: Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, vrátanie profilovania. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Môžete namietať spracúvanie poskytnutých osobných údajov na základe právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 4. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Svoj nesúhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel priameho marketingu vyjadrite zakliknutím políčka prostredníctvom internetového obchodu www.pereg.sk.
 5. PRÁVO PODAŤ NÁVRH ÚRADU: Máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 

XI. COOKIES

 1. Webová stránka nášho  internetového obchodu používa „cookies“.
 2. Cookies sú súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.
 3. Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám.
 4. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

 

 

XII. FACEBOOK PLUGIN

 1. Naša webová stránka obsahuje plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď   nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.
 2. Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využívania a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/
 3. Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

XIII. INSTAGRAM PLUGIN

 1. Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Instagram (vlastnenou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Instagramu na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Instagrame. Instagram je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Instagrame, Instagram zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď   nie ste prihlásení, Instagram môže získať informácie o IP adrese.
 2. Chceme zdôrazniť, že Instagram nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využívania a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Instagram, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Instagram, odporúčame priamy kontakt s Instagramom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc[1]=Centrum%20soukrom%C3%AD%20a%C2%A0bezpe%C4%8Dnosti
 3. Pokiaľ si neprajete, aby Instagram mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Instagrame.